به اشتراک گذاری
FaceBook  Twitter  

رالف کربای (1925-26)

او در دو دوره متفاوت مربی بارسا بود. (34-1933 ، 27-1926)

در دوره اول مسئول تربیت ستارگان جوان و آینده دار باشگاه بود، و در دوره دوم در اتفاقی فاجعه بار نامه ای جعلی از طرف بازیکنان با امضای خود به رئیس وقت باشگاه ارسال کرد و خواستار کاهش حقوق بازیکنان و افزایش حقوق سرمربی شد.